هامان هنر یک استارت هنری است که بعد از انجام سه سال فعالیت بومی در شهر رفسنجان پروژه کشوری این مجموعه در قالب سایت و رسانه هامان هنر شروع به فعالیت و ادامه کار خود داد …

ما با تمام قدرت سعی در حمایت از هنر و هنرمند را داریم تا با آن یک حس خوب را به هر هم میهن اهدا کنیم