آشنایی با PHP Standards Recommendations - PSR در پی اچ پی

img
img
img
img
shape
shape
blog-details

توابع AUTOLOADING 

نام استاندارد :‌

PSR-4: Improved Autoloading

کلاس ها قبل از استفاده باید تعریف شوند ، اما استفاده بار ها پیش آمده که ما می آیم و آن ها را تک به تک درون ریزی می کنیم درون فایل PHP مورد نظر و قاعدتا برای هر کلاس یک فایل استفاده می کنیم و زمانی این کار بسیار پیچیده خواهد شد که کلاس آماده را یکی پس از دیگری باید درونریزی کنید به طور مثال با توابع :‌

require 'ClassName.php';

نحوه استفاده در توابع autoloading :

<?php

use Vendor\Package\ClassName;

$object = new ClassName();

خب برای زبانی با پیچیدگی PHP این کار باید یک میانبر هم داشته باشد ! برای این کار می توانیم از توابع autoloading استفاده کنیم در درصورت نیاز تنها با استفاده از عبارت use کلاس مورد نظر را صدا زده و تنها نام کلاس را مشخص کنیم ٬ فواید : ساده شدن پیچیدگی های درون ریزی ٬ قابل خواندن شدن کد های ما و بهینه تر شدن کد برای کامپایلر PHP .

توابع INTERFACES

نام استاندارد :‌ 

PSR-3: Logger Interface 

رابط مشترک برای ورود به کتابخانه ها را توصیف می کند

PSR-6: Caching Interface

توسعه دهندگان کتابخانه کشینگ می توانند روی سیستمهای حافظه پنهانی کشینگ کار کنند

PSR-11: Container Interface

روابط بین interface را تنیم می کند

PSR-13: Hypermedia Links

روابط بین Interface در api ها را تنظبم می کند 

PSR-14: Event Dispatcher

روابط بین Events در PHP تنظیم می کند 

PSR-16: Simple Cache

روابط بین کتابخانه های کشینگ را تنظیم می کند


خب این توابع از یک سری قوانین برای به اشتراک گذاری در کد ها استفاد می شود به طور مثال زمانی که شما می خواهید یک کلاس فقط قابلیت والد بودن (پدر بودن) را داشته باشد ! نمونه بارز آن همان تابع interface و abstract در کلاس ها است ! 

نمونه : 

<?php
interface Car{
	public function getName($value);
	public function getSpeed($value);
}
class BMW implements Car{
	public $name;
	public $speed;
	public function getName($value){
		$this->name= $value;
		return true;
	}
	public function getSpeed($value){
		$this->speed= $value;
		return true;
	}
	public function info(){
		return $this->name.": ".$this->speed."KM";
	}
}
$NewBMW= new BMW();
$NewBMW->getName("BMW X3");
$NewBMW->getSpeed("240");
echo $NewBMW->info();
?>

و

<?php
abstract class Car{
	public $name;
	public function __construct($value){
		$this->name = $value;
	}
}
class Bmw extends Car{
}
$BMW_M3 = new BMW("BMW M3");
var_dump($BMW_M3);
?>

توابع HTTP 

نام استاندارد :‌

PSR-7 : HTTP Message Interfaces

این سند واسط های رایج برای نمایش پیام های HTTP را توصیف می کند

PSR-15 : HTTP Handlers

این تابع روابط HTTP در سمت سرور را تنظیم می کند

PSR-17 : HTTP Factories

این تابع یک استاندارد مشترک برای نولید کننده هایی را ایجاد می کند که اشیاء HTTP سازگار با PSR-7 را ایجاد می کنند.

PSR-18 : HTTP Client

استانداردها و رابط های متقابل برای دستیابی و رسیدگی به درخواست ها و پاسخ های HTTP ، از طرف کلاینت و سرور را تنظیم می کند . 


CODING STYLES

PSR-1 : Basic Coding Standar

 PSR-12: Extended Coding Style Guide

بالا